ورود صاحبان ملک (ثبت ملک) ورود متقاضیان ملک (درخواست ملک) ورود مشاورین املاک ویژن (همکاران)

لیست زمین های مسکونی، تجاری و باغ17 مورد

حذف فیلترها
زمین کد: 253 اصفهان - منطقه۷ - شهید احمدی
 • قیمت: 7000000000 تومان
 • متراژ: 215 متر
 • نوع زمین: مسکونی
 • نورگیری: شمالی
 • عرض زمین: 10 متر
 • طول زمین: 21.5 متر
زمین کد: 249 اصفهان - منطقه۷ - آل محمد
 • قیمت: 14250000000 تومان
 • متراژ: 285 متر
 • نوع زمین: مسکونی
 • نورگیری: جنوبی غربی شرقی
 • عرض زمین: 10 متر
 • طول زمین: 28 متر
زمین کد: 207 اصفهان - منطقه۷ - استاد فلاطوری
 • قیمت: 11400000000 تومان
 • متراژ: 190 متر
 • نوع زمین: مسکونی
 • نورگیری: جنوبی
 • عرض زمین: 10 متر
 • طول زمین: 0 متر
زمین کد: 203 اصفهان - منطقه۷ - استاد فلاطوری
 • قیمت: 8800000000 تومان
 • متراژ: 220 متر
 • نوع زمین: مسکونی
 • نورگیری: جنوبی
 • عرض زمین: 11 متر
 • طول زمین: 0 متر
زمین کد: 202 اصفهان - منطقه ۸ - جابر انصاری
 • قیمت: 14840000000 تومان
 • متراژ: 212 متر
 • نوع زمین: مسکونی
 • نورگیری: شمالی جنوبی
 • عرض زمین: 12 متر
 • طول زمین: 0 متر
زمین کد: 200 اصفهان - منطقه ۸ - جابر انصاری
 • قیمت: 24000000000 تومان
 • متراژ: 400 متر
 • نوع زمین: مسکونی
 • نورگیری: جنوبی
 • عرض زمین: 13 متر
 • طول زمین: 0 متر
زمین کد: 180 اصفهان - منطقه۷ - غرضی
 • قیمت: 9500000000 تومان
 • متراژ: 250 متر
 • نوع زمین: مسکونی
 • نورگیری: شمالی جنوبی
 • عرض زمین: 10 متر
 • طول زمین: 25 متر
زمین کد: 174 اصفهان - منطقه۷ - اشراق شمالی
 • قیمت: 24360000000 تومان
 • متراژ: 420 متر
 • نوع زمین: مسکونی
 • نورگیری: شمالی
 • عرض زمین: 14 متر
 • طول زمین: 30 متر
زمین کد: 166 اصفهان - منطقه۷ - هسا
 • قیمت: 10100000000 تومان
 • متراژ: 230 متر
 • نوع زمین:
 • نورگیری: جنوبی
 • عرض زمین: 23 متر
 • طول زمین: 10 متر
زمین کد: 165 اصفهان - منطقه۷ - خردمند
 • قیمت: 6500000000 تومان
 • متراژ: 200 متر
 • نوع زمین:
 • نورگیری: جنوبی
 • عرض زمین: 22 متر
 • طول زمین: 9 متر
زمین کد: 164 اصفهان - منطقه۷ - استاد فلاطوری
 • قیمت: 12000000000 تومان
 • متراژ: 300 متر
 • نوع زمین:
 • نورگیری: شمالی
 • عرض زمین: 28 متر
 • طول زمین: 11 متر
زمین کد: 163 اصفهان - منطقه۷ - برازنده
 • قیمت: 7735000000 تومان
 • متراژ: 221 متر
 • نوع زمین:
 • نورگیری: جنوبی
 • عرض زمین: 21 متر
 • طول زمین: 10.5 متر